તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે? પત્ની: ચેક બુક.??

તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે? પત્ની: ચેક બુક.??

??‍?

પત્ની : હું તમારી માટે મસ્ત ?
શટઁ લાવી છું.
??‍?
પતિ : અરે વાહ બહુ સરસ છે. કેટલા નું આવ્યું..??
??‍?
પત્ની : 7500 રૂપિયાની ?
સાડી સાથે આ ફી માં મળ્યું છે.
?
શટઁ મને બહુ ગમી ગયું એટલે
મારે પરાણે ?
સાડી ખરીદવી પડી બોલો….
?
?
?

??

લેખક તેની પત્ની ને : પ્રિયે, તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે?
પત્ની: ચેક બુક.
?
?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *