તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે? પત્ની: ચેક બુક.??

તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે? પત્ની: ચેક બુક.??

??‍?પત્ની : હું તમારી માટે મસ્ત ?શટઁ લાવી છું.
??‍?પતિ : અરે વાહ બહુ સરસ છે. કેટલા નું આવ્યું..??
??‍?પત્ની : 7500 રૂપિયાની ?સાડી સાથે આ ફી માં મળ્યું છે.
?શટઁ મને બહુ ગમી ગયું એટલે
મારે પરાણે ?સાડી ખરીદવી પડી બોલો….
???

??લેખક તેની પત્ની ને : પ્રિયે, તને મારી કઈ બુક સૌથી પ્રિય છે?
પત્ની: ચેક બુક.
??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *