પતિ – ગાંડી, તું કહે તો તારુ એંઠુ ઝેર પણ પી જાઉં, વિશ્વાસ ન હોય તો અજમાવી જો…???

મોબાઈલ આવ્યો, કેમેરા ગયો મોબાઈલ આવ્યો, ઘડિયાળ ગઈ મોબાઈલ આવ્યો, ટોર્ચ ગઈ મોબાઈલ આવ્યો, રેડિયો ગયો મોબાઈલ આવ્યો, એમપીથ્રી ગયું મોબાઈલ આવ્યો, ટપાલ ગઈ મોબાઈલ

Read More

??‍⚕️ડૉક્ટર : ફી ડબલ આપો તો કહું , નહીં તો જાતે જ સમજી લો.???

એક સન્યાસી ને મેં સહજ પૂછ્યું બાબા કેમ છો ? સન્યાસી : બેટા અમે સન્યાસી માણસ અમારો રામ રાખે એમ રહીયે. સન્યાસી એ મને પણ

Read More